Afbeelding vis die uit computer springt
VISW3B is een buro voor webdesign in Amsterdam. Jeroen Visbeek ontwerpt en bouwt websites voor een voordelige prijs.

Algemene Voorwaarden VISW3B

Download de algemene voorwaarden (PDF).

1. Definities

1.1 VISW3B: een eenmanszaak van Jeroen Visbeek voor webdesign en grafische vormgeving.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie VISW3B een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met VISW3B verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met VISW3B.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door VISW3B zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door VISW3B zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van VISW3B, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
3.3 VISW3B is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door VISW3B en indien in de opdrachtbevestiging een aanbetaling wordt gevraagd, dient deze binnen de gestelde termijn zijn betaald.
4,2 Van de voorwaarden in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 VISW3B zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VISW3B het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan VISW3B aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VISW3B zijn verstrekt, heeft VISW3B het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.3 VISW3B is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VISW3B is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VISW3B kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door VISW3B op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van VISW3B, zal de leveringstermijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door VISW3B vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VISW3B niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld.
7.2 Het eigendom van door VISW3B verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van VISW3B, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan VISW3B hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is VISW3B gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 VISW3B behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, Voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover VISW3B bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan VISW3B op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met VISW3B of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VISW3B.
8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is VISW3B slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft.
8.3 VISW3B is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:
a. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en / of materialen;
b. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
c. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst en / of gegevens, indien de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
d. enige andere vorm van schade, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
8.4 Elke aansprakelijkheid vervalt na 1 maand vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
8.5 De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.6 Indien de opdrachtgever het contract eenzijdig en vroegtijdig ontbindt, wordt door VISW3B de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
8.7 Indien VISW3B het contract eenzijdig en vroegtijdig ontbindt, brengt VISW3B de voor de opdrachtgever bruikbare onderdelen van de opdracht in rekening bij de opdrachtgever.

9. Klachten

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 1 maand na de levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan VISW3B. Indien de klacht gegrond is zal VISW3B deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan VISW3B binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot bezwaar maken. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
9.2 Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor VISW3B naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en VISW3B en is de opdrachtgever verplicht om het werk van VISW3B volgens afspraak te honoreren.
11.2 Indien in de opdrachtbevestiging een aanbetaling wordt verlangd, dient de opdrachtgever dertig procent van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. VISW3B stuurt hiertoe een factuur welke binnen acht dagen dient te worden voldaan.
11.3 Na de afronding van de opdracht zal VISW3B een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag en indien van toepassing verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door VISW3B een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
11.5 VISW3B heeft het recht om bij een betalingsachterstand van meer dan 3 maanden, de website op ‘zwart’ te zetten. De kosten voor het herstel zijn € 50 en worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 VISW3B bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 VISW3B zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan VISW3B.
13.2 Wanneer VISW3B voor een opdrachtgever bemiddelt bij derden zoals webhosting of payment service provider, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze partij stelt. VISW3B is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de derden in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. VISW3B zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 VISW3B is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt VISW3B zich het recht op een bescheiden vermelding met een hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

naar boven

Contactgegevens

VISW3B | Eerste Oosterparkstraat 36A | 1091 HC Amsterdam | 020 6163145 | info@visw3b.nl
BTW-nummer: 132447125B01

SITEMAP

Website bijgewerkt: 3 december 2014
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle prijzen onder voorbehoud
VISW3B is een startende onderneming en is nog niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Algemene Voorwaarden